logo wit onderwijsadvocaten balpen onderwijsrecht specialisten ter zake advocaten
ONDERWIJSADVOCAAT AANVRAGEN BIJ GESCHILLEN

JURIDISCH TOPADVIES & BIJSTAND

VOOR ONDERWIJS- & ONDERSTEUNEND PERSONEEL
WERKZAAM IN EEN TOXISCHE SCHOOLOMGEVING

ONDERWIJSADVOCATEN.BE - WAAR WE IN GESPECIALISEERD ZIJN

Bijstand rechtsgebieden
Onderwijs- en ambtenarenrecht.

Het ambtenarenrecht en onderwijsrecht worden gekenmerkt door diverse juridische principes en procedures die sterk afwijken van het private arbeidsrecht.
Bekijk hieronder wat een onderwijsadvocaat voor jou allemaal kan betekenen.

We streven ernaar om een eerlijk, redelijk en bevredigend tarief te hanteren voor onze klanten. Aangezien onze tijd en expertise de belangrijkste componenten zijn van onze service, wordt ons honorarium in principe berekend op basis van een vast tarief bij kennismaking of intakegesprek op kantoor. 

hand stopt dominostenen juridische hulp onderwijs tegen directie onderwijsinstelling scholengroepen Vlaanderen

Juridische vertegenwoordiging bij verschillende procedures

rechtbank college beroep groen rood personen iconen houten personen hamer rechter school inrichtende macht scholengroepen gemeenschapsonderwijs vrij stedelijk provinciaal onderwijs Vlaanderen juridisch advies bijstand onderwijsadvocaat
College van Beroep


College van beroep bij evaluatie ‘onvoldoende’: regelgeving, bevoegheid en samenstelling, hoe beroep indienen en beslissingen.

Meer weten? 

kamer van beroep groen rood personen iconen houten personen hamer rechter school inrichtende macht scholengroepen gemeenschapsonderwijs vrij stedelijk provinciaal onderwijs rechtsgebouw Vlaanderen juridisch advies bijstand onderwijsadvocaat
Kamer van Beroep

Wanneer een personeelslid beroep wil indienen tegen een tuchtmaatregel, een preventieve schorsing of een ontslag om dringende redenen, kan het terecht bij de kamer van beroep.

rechtbank arbeidsrechtbank groen rood personen iconen houten personen hamer rechter school inrichtende macht scholengroepen gemeenschapsonderwijs vrij stedelijk provinciaal onderwijs rechtsgebouw Vlaanderen juridisch advies bijstand onderwijsadvocaat
Arbeidsrechtbank
Je kan dat eerst intern doen. Ben je het vervolgens nog niet eens met de uiteindelijk beslissing dan kan je naar de arbeidsrechtbank stappen.
rechtbank raad van State groen rood personen iconen houten personen hamer rechter school inrichtende macht scholengroepen gemeenschapsonderwijs vrij stedelijk provinciaal onderwijs rechtsgebouw Vlaanderen juridisch advies bijstand onderwijsadvocaat
Raad van State


Eventueel beroep tegen beslissing Beroepscommissie. Iedere partij kan bij de Raad van State beroep aantekenen tegen de beslissing van de Beroepscommissie.

De Raad van State is de instantie die verantwoordelijk is voor alle administratieve juridische handelingen en kan deze opschorten of ongeldig verklaren.

logo blauw onderwijsadvocaten balpen onderwijsrecht specialisten ter zake advocaten

De aangesloten onderwijsadvocaten en -kantoren hier zijn graag betrokken helemaal in het begin van een eventuele tuchtprocedure.

Vaak kunnen zij preventief de brandjes al blussen. Vooral bij vaststellingen of tuchtpocedures kan een advocaat écht het verschil maken. Is de zaak nog complexer dan moet je zeker een onderwijsadvocaat raadplegen.
Ook als je als onderwijspersoneel echt geen uitweg meer ziet kan je ons zeker contacteren hieromtrent. We staan klaar met raad en daad.

In het slechtste geval kunnen we ons wenden met je  gemotiveerde klacht voor een rechtbank, zowel strafrechtelijk als burgerlijk.

Juridisch advies bij aanwerving in het onderwijs

aanwerving onderwijs cv juridisch advies bijstand onderwijsadvocaat politieke aanstelling
Aanwerving


Over aanwervingen, begeleiding van starters, evaluatie van (nieuwe) leraren en het belang van een hecht team: inzichten van experts, verhalen van directeurs en tips om …

logo blauw onderwijsadvocaten balpen onderwijsrecht specialisten ter zake advocaten

Onze onderwijsadvocaten en kantoren willen heel graag betrokken worden bij tuchtprocedures vanaf het begin.

Vaak hebben ze de mogelijkheid om preventief kleine brandjes te blussen. Een gespecialiseerde advocaat kan vooral bij juridische of disciplinaire kwesties echt het verschil maken. Als de situatie nog ingewikkelder wordt, is het zeker aan te raden om een advocaat gespecialiseerd in onderwijs te raadplegen. Zelfs als het onderwijspersoneel geen oplossing meer ziet, kunnen ze bij ons terecht. We zijn er om te helpen, te begeleiden en waar nodig juridisch advies te geven.

Als de situatie escaleert, kunnen we jouw zorgvuldig onderbouwde klacht voorleggen aan een rechter in zowel een straf- als civiele zaak.

Problemen bij aanstelling in het onderwijs

analoog uurwerk zwart donker op tafel aanstelling van tijdelijke duur doe dit altijd met een advocaat specialisatie onderwijsrecht juridisch advies bijstand onderwijsadvocaat
Tijdelijke duur


Dit is het beginsel waarmee je begint in een wervingspositie. Dit kan een opdracht zijn voor het hele schooljaar of een deel daarvan. De termijn eindigt uiterlijk op 30 juni van het huidige schooljaar. Er is een uitzondering voor administratief personeel van scholen of centra, en voor medewerkers van CLB’s eindigt de aanstelling op 31 augustus.

analoog uurwerk zwart donker op tafel aanstelling van doorlopende duur doe dit altijd met een advocaat specialisatie onderwijsrecht juridisch advies bijstand onderwijsadvocaat
Doorlopende duur


Als je aan bepaalde criteria voldoet, heb je als recruiter recht op een TADD-contract, wat betekent dat je tijdelijk onbepaalde tijd in dienst bent.

onderwijs kandidaatstelling TATD loopt verkeerd is niet doorgegaan fout van directie school opzettelijk
Kandidaatstelling vaste benoeming


In het primair en voortgezet onderwijs geeft het schoolbestuur jaarlijks vóór 1 april alle openstaande functies door aan alle medewerkers van de schoolgemeenschap.
In het deeltijds kunstonderwijs en bij CLB’s informeert het school- of centrummanagement jaarlijks alle beschikbare functies aan zijn personeel vóór 1 april.
In het onderwijs voor volwassenen besluit het centrale bestuur eerst in het overlegorgaan welke functies als vacatures moeten worden uitgeschreven. Voor 1 april worden deze vacatures dan gedeeld met alle medewerkers.
Het bestuur zorgt, naast het verstrekken van een lijst met beschikbare vacatures, ook voor de beschrijving van deze posities en geeft aan hoe en binnen welke termijn er gesolliciteerd kan worden.

persoon man leerkracht baard bril mutatie aanvragen na problemen op school met collega's of leidinggevenden hulp gevraagd topadvocaat
Mutatie


Wanneer je als vast personeelslid bij een ander bestuur wilt werken, heb je de mogelijkheid om een verzoek tot mutatie in te dienen binnen de grenzen van je vaste benoeming. Het nieuwe bestuur moet hiermee instemmen. Na goedkeuring neem je ontslag bij je huidige werkgever en word je direct vast benoemd in dezelfde functie bij het nieuwe bestuur.
Een diploma dat vereist is voor een ander wervingsambt kan leiden tot mutatie naar de functie van onderwijzer of kleuteronderwijzer in het basisonderwijs. Dit is mogelijk wanneer je het vereiste diploma hebt voor de nieuwe positie.
Alleen als jij het vraagt en het nieuwe bestuur ermee instemt, kan er een wijziging plaatsvinden.

Meer weten? 

persoon vrouw leerkracht bril reaffectatie aanvragen na problemen op school met directies, collega of leidinggevenden hulp gevraagd topadvocaat
Reaffectatie


In Vlaanderen is reaffectatie een term die in de onderwijsadministratie wordt gebruikt.
Het betekent dat men na het verlies van een functie weer aan de slag kan gaan in dezelfde functie.

Meer weten? 

terbeschikkingstelling man bord berekening plan bekijken TBS onderwijs
Terbeschikkingstelling (TBS)

Het TBS-systeem, wat staat voor Terbeschikkingstelling, wordt in België gebruikt als een manier voor leraren om vervroegd met pensioen te gaan.
Het is vergelijkbaar met het brugpensioen in de privésector. Vanaf een bepaalde leeftijd, namelijk 58 jaar in het lager en middelbaar onderwijs en 56 jaar in het kleuteronderwijs, kunnen leraren in aanmerking komen voor TBS.

Meer weten? 

persoon vrouw leerkracht bril loopbaanonderbreking na problemen op school met directies, collega of leidinggevenden hulp gevraagd topadvocaat
Loopbaanonderbreking


Met zorgverlof kun je je baan voltijds of deeltijds onderbreken vanwege een van de vijf redenen: zorg voor een kind tot en met 12 jaar, medische bijstand, palliatieve zorg, zorg voor een kind met een handicap, scholing.

leerkracht oudere man ervaren personeelslid in klas voor bord op bureau voorrang in het onderwijs
Bepalen van voorrangscategorie

Het bepalen van de prioriteitscategorie is noodzakelijk voor het bestuur wanneer het gaat om het aannemen van een werknemer voor een vaste functie. Het is van belang dat het bestuur rekening houdt met de kandidaten die aanspraak kunnen maken op voorrang.

betwisting van evaluatie door evaluator onderwijs problemen op school met directies, collega of leidinggevenden hulp gevraagd topadvocaat niet eerlijk gebeurd afgenomen bedrog vriendjespolitiek
Betwisting evaluatie


Als je een beoordeling krijgt met de conclusie ‘onvoldoende’, dan is het mogelijk om in hoger beroep te gaan bij het College van Beroep. De details van de beroepsprocedure en hoe het College van Beroep werkt, zijn te vinden in een apart besluit van de Vlaamse Regering.

tafel houten pionnen rode pion groep uitgestoten door team school wat nu advies gevraagd gewenst aanvragen tuchtprocedures onderwijs
Bijstand in orde -en tuchtprocedures


Als een medewerker in het onderwijs niet aan de wettelijke verplichtingen voldoet of als de relatie tussen de medewerker en de instelling blijvend verstoord is, kan het bestuur van de school of het centrum een straf opleggen.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer van uw werknemer. Een straf kan enkel opgelegd worden aan de werknemer als zijn of haar privéleven een negatieve invloed heeft op de school of centrum, de relatie met leerlingen of cursisten beïnvloedt.

Meer weten? 

preventie schorsing hoogdringendheid groep uitgestoten uitgesloten genegeerd geviseerd door team school wat nu advies gevraagd gewenst aanvragen tuchtprocedures onderwijs
(Preventieve) Schorsing (bij hoogdringendheid)


Als je aanwezigheid op school het onderwijs of de dienst schaadt, kan je voorafgaand aan een tuchtprocedure preventief geschorst worden. Deze schorsing kan opgelegd worden na een tuchtrechtelijke of strafrechtelijke vervolging, afhankelijk van de situatie. Het is echter geen strafmaatregel maar eerder een bewarend middel. Je zult op de hoogte gesteld worden per aangetekend schrijven en voor de schorsing zijn ook hoorzittingen vereist. Als je niet akkoord gaat met de schorsing, kun je binnen 20 kalenderdagen in beroep gaan bij de Kamer van Beroep, die de schorsing kan bevestigen of vernietigen.

vrouw persoon vuisten gemaakt vechten verdedigen strafrechterlijk burgerrechtelijk rechtbank na schoolincident tuchtprocedure verdedigen weerleggen inbreuken
Strafrechtelijk en burgerrechtelijk verweer

Net als het bestuursrecht regelt het strafrecht de relatie tussen de overheid en de burgers en bedrijven. Daarom behoort ook het strafrecht tot het publiekrecht. Het strafrecht geeft aan welke handelingen in ons land verboden zijn en deze handelingen worden strafbare feiten of delicten genoemd.

Het burgerlijk recht valt onder het privaatrecht.

verweer door blonde vrouw blond bril blauwe achtergrond verdedigen stop pesten het houdt hier op einde verhaal pesterijen schoolmuren
Verweer aansprakelijkheids vorderingen


De verantwoordelijkheden van pedagogisch verantwoordelijken zijn ingewikkeld en omvatten verschillende aspecten. Dit omvat de werkgerelateerde context en relaties, zoals benoemingen, voorrangsrechten, prestatiegesprekken en beoordelingen, en ook maatregelen tegen schorsing en disciplinaire maatregelen.
We constateren ook een stijging van problemen die gerelateerd zijn aan stress en pestgedrag dat strafbaar is, terwijl uw verantwoordelijkheid voor studenten steeds vaker het onderwerp van juridische procedures is.

2 personen man vrouw belangenverdediging voor leerkrachten wanneer het serieus misloopt school pestgedrag
Belangenverdediging in onderhandelingen


Belangenbehartiging betekent dat je opkomt voor de belangen van jezelf, anderen of een groep. Het hoeven niet per se mensen te zijn; er zijn bijvoorbeeld ook belangenbehartigers voor het milieu, verbeterde bereikbaarheid of dieren.

persoon man geheim zwijgen discreet zijn discretie gewenst onderwijs
Ambtsgeheim, beroepsgeheim, discretieplicht,…


Een persoon met ambtsgeheim kan tijdens het uitvoeren van zijn functie of taak alleen vertrouwelijke informatie bekendmaken aan personen die gerechtigd zijn om deze informatie te ontvangen.

Lees dit artikel

koppel thuis woonkamer leerkrachten problemen bezoldiging verlof afwezigheden administratie school onderwijs slecht nieuws
Problemen met bezoldiging, verloven en afwezigheden

Als je tijdelijk wordt belast met een schoolopdracht waarvoor je niet vastbenoemd bent of waarin geen vaste benoeming mogelijk is, neem je een verlof tijdelijk …

onderwijs vrouw ziekte ongeval thuis
Ziekte & ongeval


Als medewerker heb je niet alleen rechten, maar ook verplichtingen.  Als je ziek bent, heb je mogelijk recht op betaald ziekteverlof. er zijn procedures bij ziekte en ongeval van een personeelslid.

nuttige ervaring collegas onderwijs docenten 5 personen uitleg geven ervaren leerkrachten bijscholen
Erkenning nuttige ervaring


Wanneer je geen diploma van het hoger onderwijs bezit, is het belangrijk om waardevolle ervaring op te doen voordat je in het onderwijs aan de slag gaat. Deze ervaring is namelijk een essentieel onderdeel van je bekwaamheidsbewijs: of het vereiste bekwaamheidsbewijs of het als voldoende geachte bekwaamheidsbewijs.

Juridsiche bijstand bij (zware) conflicten op de schoolwerkvloer


bijstand psychosociale problemen lerares docente vrouw psycholoog heeft het moeilijk stress burn-out kan niet is op problemen opgeven negatief mentaal gebroken geen steun weinig begrip ondersteuning collegas directie depressie mentale problemen door school in onderwijs
Bijstand psychosociale problemen

Psychosociale risico’s kunnen schade toebrengen aan de geestelijke of lichamelijke gezondheid of het gedrag van onderwijspersoneel. Voorbeelden hiervan zijn stress, burn-out, hoge bloeddruk, alcohol- of drugsgebruik en depressie.

Lees dit artikel

welzijn op de school in het onderwijs
Welzijn op het werk


In elke werkplek, inclusief jouw school, is het belangrijk dat werkgevers, managers en medewerkers aandacht besteden aan welzijn, veiligheid en gezondheid.

Voorkomen van risico’s staat centraal door middel van collectieve en individuele maatregelen om risico’s te verminderen, te elimineren of hun impact te beperken. Training en bewustmaking zijn hierbij essentieel.

gepest worden door collega's lerares docente blond vrouw leraarskamer heeft het moeilijk stress burn-out kan niet is op problemen opgeven negatief mentaal gebroken geen steun weinig begrip ondersteuning collegas directie depressie
Bijstand bij pesten


Veel mensen en organisaties in en rondom jouw school zetten zich op verschillende manieren in voor jouw welzijn: de schooldirecteur, de preventieadviseur, de vertrouwenspersoon, de vakbondsvertegenwoordiger… Als je geconfronteerd wordt met pesten, kun je bij hen terecht. Maar wat moet je doen als jouw probleem niet wordt opgelost?

Lees dit artikel

Verder lezen …

2 personen klacht bij persoon slachtoffer welzijn op het werk school onderwijs luisteren oplossingen zoeken stress negatief zelfbeeld depressie
Klacht bij preventie-adviseur

De preventieadviseur ondersteunt het management van jouw onderwijsinstelling bij de implementatie van het welzijnsbeleid. Hij geeft advies, voert controles uit, coördineert en analyseert… Je kan er zaken melden of een klacht indienen.

Lerares docente blond vrouw leraarskamer heeft het moeilijk stress burn-out kan niet is op problemen opgeven negatief mentaal gebroken geen steun weinig begrip ondersteuning collegas directie depressie
Stress, depressie & burn-out ...

Door de connectie tussen (werk)stress en burn-out, is er een hoge kans op uitval door burn-out symptomen in het onderwijs. Werkstress betekent stress door of in de werkomgeving. Deze stress kan ook veroorzaakt worden door andere factoren dan alleen de werkomgeving.

Lees dit artikel

Stress, ziekte, depressie of burn-out? Verder lezen …

logo blauw onderwijsadvocaten balpen onderwijsrecht specialisten ter zake advocaten

De bij ons aangesloten onderwijsadvocaten en -kantoren zijn graag vanaf het begin betrokken bij een tuchtprocedures.

Vaak zijn ze in staat om brandjes op preventieve wijze te blussen. Vooral bij juridische zaken of disciplinaire procedures kan een gespecialiseerde advocaat echt het verschil maken. Als de situatie nog complexer wordt, is het zeker aan te raden om een onderwijsadvocaat te raadplegen. Zelfs als onderwijspersoneel helemaal géén oplossing meer ziet, kunnen ze zeker bij ons terecht. We zijn er om te helpen, te coachen én juridisch te adviseren waar nodig.

In het ergste geval hebben we de mogelijkheid om je goed onderbouwde klacht voor te leggen aan een rechter, zowel in een strafzaak als civiele zaak.

Loopbaanplanning, loopbaanonderbreking, uitstapregeling en verlofstelsels
 binnen het onderwijs

oudere man leerkracht onderwijzend personeel medewerkers bril ontvangen aangetekend schrijven schoolraad schoolbestuur scholengroep ontslagen oproeping tuchtraad tuchtprocedure verschijning raad van bestuur
Ontslag (om dringende redenen)


Een werknemer kan worden ontslagen om dringende redenen wanneer deze een zeer ernstige fout heeft begaan waardoor verdere samenwerking onmogelijk is geworden. Niet elke meningverschil of fout van de werknemer wordt beschouwd als een dringende reden.

oudere grijze man gelukkig pensioen laptop living woonkamer blij geniet brief einde loopbaan onderwijs
Pensioen & pensioencommissie


Deze dienst neemt beslissingen omtrent de geschiktheid tot werken. Zij gaat na of een ambtenaar geschikt is om zijn normale functie uit te oefenen, hij tijdelijk ongeschikt is, hij aangepast werk moet verrichten en of hij ongeschikt is om te werken en op pensioen moet worden gestel

out of office vlaams zorgkrediet onderwijs Vlaanderen problemen
Vlaams Zorgkrediet


Als u behoefte heeft aan extra tijd om voor uw kinderen te zorgen, of om iemand die ziek is te verzorgen, of om een opleiding te volgen, dan is het mogelijk om verlof te nemen van uw baan in de Vlaamse openbare sector. Gedurende deze periode kunt u ook een uitkering ontvangen via het Vlaams zorgkrediet.

Verlof voor verminderde prestaties VVP in het onderwijs
Verlof voor verminderde prestaties (VVP)


Met het verlof voor verminderde prestaties vanaf de leeftijd van 55 jaar (vvp 55+) kan je halftijds of 4/5 werken. Je kan vanaf 1 september, 1 oktober of 1 februari die volgt op de datum waarop je de leeftijd van 55 jaar bereikt: Je prestaties verminderen tot de helft van een voltijdse betrekking (vvp 55+ halftijds)

onderwijs vergaderzaal verlaten afwezigheid voor verminderde prestaties AVP
Afwezigheid voor verminderde prestaties (AVP)


Je zou een afwezigheid voor verminderde prestaties (avp) kunnen nemen om tijdelijk niet of minder te werken. Het gebruik van avp vervangt verlof voor persoonlijke aangelegenheden, zoals verlof zonder wedde. Je kan ervoor kiezen om fulltime of parttime te werken onder een avp-afspraak.

eindeloopbaanregeling in het onderwijs
Eindeloopbaanregeling


Als je vastbenoemd was in het onderwijs, maar daarnaast ook in de privésector of zelfstandig werkte, krijg je een samengesteld pensioen.